کی K

محکوم شدیم ما فقط شر کردیم

 

 

حرفی که برای گفتن ازبر کردیم

پر با زدنش تمام دفتر کردیم

باید به ترازوی خدا دقت کرد

آزادی فکر بوده یا برگردیم

گاهی به خیال عالم دهر شدیم

گه با نفس فرشتگان سر کردیم

اصلاح طلب کمی قدیمی شده بود

در 7 و چهار گاو نوبر کردیم

آن آیه عجیب حرف ما را میزد

مصلح نشدیم و کار کافر کردیم

ما منتظریم که حکومت بکنیم

با ناله خود گوش فلک کر کردیم

معلوم نشد زنان که دریادارند

ما مرد شدیم یا که شوهر کردیم

پرونده کاف و شین شده مختومه

محکوم شدیم گر فقط شر کردیم