کی K

حال فرشتگان خدا را به هم زدند(درددل با شهدا)

 نوجوان بسیجی با عکس امام خمینی ( شهدا )

 

کی این عذاب ثانیه ها را رقم زدند

حال فرشتگان خدا را به هم زدند

 

ما را کنار یاد شقایق رها کنید

بی ادعا چو سنگ به کاخ ستم زدند

 

انانکه در مقابل طوفان نفس خویش

در التهاب نحس دقایق قدم زدند

 

ما مردمان عافیت و ننگ نیستیم

از ابتدا در این ترانه تماما قلم زدند

 

حرف از صعود کفر در آنان نبود و نیست

بر قله بلند سعادت علم زدند

 

گاهی هم از دقایق شب بی ریا و مست

از عشق حق پیاله می دم به دم زدند

 

بیدارمان کنید شهیدان کوی دوست

کابوس ها چه قرعه به تاراج جم زدند