کی K

بل هم احیا (اللهم الرزقنا الشهادة والسعادة فی سبیلک)

  

شب احیا

شب قدر

و شب زنده شدن 

شب سرگردانی 

شب پیدا شدن و حیرانی 

 

شب دریا 

و شب صاحب عصر 

شب پاینده شدن 

شب گل درمانی 

شب شیدا شدن و مهمانی