کی K

تو عمق خاطرات آبی ای اشک

تو عمق خاطرات آبی ای اشک

تو اوج لحظه های نابی ای اشک

 

تو را بیگانه غم می داند اما

تو اوج شادی مهتابی ای اشک

 

اگر چه درد و بدبختی زیاد است

ولی در چهره ها نایابی ای اشک

 

تو را شب زنده داران می شناسند

ولی دور از همیشه خوابی ای اشک

 

تو با این کوچکی یک چشمه، موجی

نه مثل برکه و مردابی ای اشک

 

تو از هر لحظه ای روشن تری پس

برای آسمان هم قابی ای اشک