کی K

شعری به مناسبت شهادت امام باقر علیه السلام

شعر ای ازاشعار کافشین به مناسبت شهادت امام باقر علیه السلام  ( غزل گونه )

 

گویا دوباره کشته شده شاه دین حسین

عمامه اش فتاده و زرد و غمین حسین

 

آمد حسین تا نوه اش را بغل کند

بعد از فراق باقر خود اینچنین حسین

 

امروز را اگر به صفحه تاریخ بنگری

روز شهادتی شده بر پنجمین حسین

 

 

 

حسن حسن صفای علی خلق مصطفی

هم آن حسین بوده و باشد هم این حسین

 

شمعی کنار تربت باقر اگر چه نیست

بادا فدای بارگهت کافشین حسین

 عکس شعر کامل را ببینید