کی K

به چکاوک بسپار

 

به چکاوک بسپار 

که به دلهای ترک خورده نگاهی بکند  

و به باران بسپار 

که بخواند از تو و بریزد سر این تلخی دنیای کثیف  

و صدایی که از آواز سبکباری اسبت پیداست 

به دل دلنگران من شیدا برسد