کی K

کلید اقتصاد را بر سر فرهنگ نکوبید!

یه آدم ابلهی سی چهل روز بعد از انتخابات نوشته بود که
رای به روحانی یعنی رای به بی حجابی!!!!!!!!!!0 

روحانی حجاب
 
اما برادر تنی ام به روحانی رای داد
چون
آقای روحانی هرگز نگفت که اگر رئیس جمهور بشوم گشت ارشاد را جمع می کنم
آقای روحانی هرگز نگفت اگر رئیس جمهور بشوم بی حجابی را آزاد اعلام می کنم
و امر به معروف و نهی از منکر توسط مردم را ممنوع اعلام خواهم کرد 


 
آقای روحانی هرگز نگفت اگر رئیس جمهور بشوم پارتی های مختلط را آزاد اعلام می کنم
آقای روحانی هرگز نگفت که اگر رئیس جمهور بشوم ....
آقای روحانی هرگز نگفت اگر رئیس جمهور بشوم به جای کار کردن در عرض صد روز گزارش ضعف های دولت قبلی را تهیه و ارائه میکنم
او گفت کلید مشکلات اقتصادی را در دست دارد
روحانی بعد از انتخابات 
او گفت در عرض یک ماه تا صد روز به مشکلات اقتصادی سرو سامان خواهد داد
 
پس
زنای لاشی شمال تهران پررو نشند و فک نکنند مثل فلسطین اشغالی شدند همه ملت ....  

کشف حجاب در فلسطین
 
تا به جای اینکه خودشون چادری بشند چادر از سر زنهای چادری بکشند...
اونائی که هیچ وقت مشکلات اقتصادی رو درک نکردند ولی.... 

فقر جنوب شهر یتیم
 
خوب بلدند به جای اینکه توی ماه خدا مثل سطح پائین ترین آدمها حداقل یه حجاب نیم بند داشته باشند و شرمنده باشند در مقابل یک پیشنهاد واجب یک دختر مومن اونو کتک بزنند و مثل رضا خان چادر از سر یک زن روزه دار بکشند 

ماشین زمان کشف حجاب بازگشت به گذشته رضا خان پهلوی
 
پس خیالات برشون نداره چون زمان هرگز به عقب برنخواهد گشت ....