کی K

هر چه افراط کنم عشق علی کافی نیست


_|★-/★/*★*\★\-★|_


هر چه افراط کنم، عشق علی کافی نیست

هرچه زیبا بسرایم، غزلی کافی نیست


قطره ای از یم او گوهر ناب است و بدل

هفت دریا دُرْ و لعل بدلی کافی نیست


هر چه نفرین به بقایای ابوسفیان کم

هرچه دلباخته باشم به ولی کافی نیست


گر بنامند مرا تندرو و افراطی

تا ابد در ره نور ازلی کافی نیست

 

ای ولای تو ز جانهای جهان شیرینتر

در مَثل مزّه ی نهر عسلی کافی نیست


بره هایی که سحر هدیه و شب دزدیدند

تا بنامند شهی را دغلی، کافی نیست


لم یزل سلطنتت در دل خوبان جهان

گرچه این سلطنت لم یزلی کافی نیستمی ما خّمّ ِْغدیر است و نی ما ملکوت

خامه و لوح و قلم را عملی کافی نیست 


صد رحیمی اگر عمری ز علی گفت و شود

شعر مداحی هر صوت جلی کافی نیست


*★*★*★*★*★