کی K

شعری برای جنبش سبز علوی

برخیر تا رنگ خدا از خان بگیریم
وقت است ناموس از کف دونان بگیریم  

ما مردم آزاده و آزادمردیم
پس ادعا از دشمن قرآن بگیریم  

سبز و ریاکار ریاست خواه تا کی
پس از دغل بازان دون کوران بگیریم  

سبزیم و سرباز ستم سوز ولائیم
سر بر سر دار از ولی فرمان بگیریم  

بر حق ولی سید علی سرمایه ماست
سبزی که پنهان بود تا ما جان بگیریم  

در جنبش سبز علی عالم شو ای دوست
تا راه بر صد فتنه و طوفان بگیریم