کی K

دوباره گریه تمساح های فتنه گران ( غزل )

 

دوباره گریه تمساح های فتنه گران                و پاره پشت خر از ادعای فتنه گران

 نگاه من نگران بر قضاوت دگران                چه می کنند سفیهان برای فتنه گران

 

دوباره طلحه کنار زبیر می ماند                و مانده جعفر کذاب پای فتنه گران

 

کمی شهید فراری برای گریه و زاری               که میشوند فدائی به جای فتنه گران

 

دوباره حیله عمر ابن عاص نزدیک است                که تازه میشود از ماجرای فتنه گران

 

فریب خط امامی به نیزه ، نیزه خامی                 همان فریب غریب ، آشنای فتنه گران

 

دگر نه ترس قیامت دگر نه اشک ندامت                 حیا که نیست و شیطان خدای فتنه گران

 

خدا کند که بیاید چراغ راه هدایت                 کنار تا زند از ره بنای فتنه گران 

 

 

برچسب‌ها: شعر، فتنه